MenuZamknij

Program lojalnościowy

Dla naszych gości

Zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA określa regulamin.

Miło nam Państwa poinformować, iż z dniem 29 maja 2015 r. HOTEL Crocus**** wprowadził KARTĘ STAŁEGO KLIENTA upoważniającą do zniżek na usługi noclegowe, restaurację i lobby bar, zabiegi i masaże Wellness&Spa Zakopane

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM HOTELU CROCUS W ZAKOPANEM

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym Hotelu Crocus w Zakopanem, zwanym dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest „NOTÓWKA” Sp. z o.o., z siedzibą w Zakopanem (kod pocztowy: 34-500), ul. Chałubińskiego 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000143158, NIP: 736-000-59-19.

II. Warunki przystąpienia do Programu

 1. Program skierowany jest do klientów indywidualnych, tj. pełnoletnich osób fizycznych, w tym także cudzoziemców którzy:
  - skorzystali z co najmniej 2 noclegów podczas pierwszego pobytu w Hotelu Crocus
  - wypełnili, podpisali i złożyli w recepcji Hotelu deklarację uczestnictwa w Programie, zwaną dalej „Deklaracją”, zawierającą m. in. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Programu dla celów korespondencyjnych, związanych z realizacją niniejszego Programu oraz celów marketingowych.
 2. Potwierdzeniem przystąpienia klienta do Programu jest Karta Stałego Klienta Hotelu lub Restauracji, zwana dalej „Kartą”, która zostanie wydana Użytkownikowi Programu bezpłatnie w terminie 21 dni od daty złożenia Deklaracji. Karta musi być odebrana przez Użytkownika Programu osobiście w recepcji Hotelu przy kolejnym skorzystaniu z usługi.
 3. Karta hotelowa jest kartą imienną i może być wykorzystywana wyłącznie przez Użytkownika Programu, któremu została wydana.
 4. Karta restauracyjna jest kartą bezimienną i może być wykorzystywana przez okaziciela.
 5. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą, nie służy też do dokonywania płatności za usługi hotelu.

III. Zasady działania Programu

 1. Posiadaczom karty stałego klienta przysługują rabaty:
  - 10 % na usługi hotelowe - 10 % na restauracje i lobby bar
  - 10 % na zabiegi Spa
   
 2. Zniżki obowiązują przy dokonaniu rezerwacji pobytu droga telefoniczną lub e-mailową w recepcji hotelowej. Zniżki nie obowiązują przy rezerwacjach przez portale sprzedażowe (booking.com, HRS, Expedia itp.) oraz przy rezerwacji on-line.
 3. W przypadku dokonywania rezerwacji pobytu, Użytkownik Programu powinien poinformować recepcję o fakcie posiadania Karty.
 4. Warunkiem uzyskania rabatu jest poinformowanie o posiadaniu karty recepcji hotelowej najpóźniej w dniu przyjazdu, podczas procedury meldunkowej przed rozpoczęciem pobytu. Przed każdorazowym skorzystaniem z usług restauracji/lobby baru/spa należy poinformować obsługę o posiadaniu karty stałego klienta. Niedopełnienie tej formalności przez Użytkownika Programu uniemożliwi mu skorzystanie z przyznanych Użytkownikom Programu przywilejów.
 5. Rabaty, promocje oraz przywileje przysługujące Użytkownikowi Programu nie łączą się z promocjami i ofertami specjalnymi proponowanymi przez Hotel stale bądź okresowo i skierowanymi do ogółu klientów. W takim przypadku Użytkownik Programu sam wybiera korzystniejszą dla niego formę upustu.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystępując do Programu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Hotelu. Dane te będą bezpiecznie przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Programu, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych).
 2. Użytkownikowi Programu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

V. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator Programu.
 2. Organizator Programu ma prawo cofnąć część lub wszystkie przysługujące Użytkownikowi Programu przywileje bądź anulować Kartę w przypadku gdy:
  Użytkownik Programu naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu
  Użytkownik Programu nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad pobytu w hotelach, zgodnych z dobrymi obyczajami czy też do poleceń personelu hotelowego mających na celu ich zapewnienie lub narusza postanowienia Regulaminu Hotelowego obowiązującego w Hotelu
  dane podane przez Użytkownika Programu w Deklaracji okażą się nieprawdziwe.
 3. W przypadku utraty Karty lub zmiany danych osobowych zawartych w Deklaracji, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi Programu
  telefonicznie na numer: 18 20 26 500
  faxem na numer: 18 20 26 502
  e-mailem na adres: [email protected]
  w recepcji Hotelu.
 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i zobowiązuje się informować Użytkowników Programu o tych zmianach za pośrednictwem strony internetowej www.hotelcrocus.pl bądź w korespondencji bezpośredniej.
 5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zakończenia Programu, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, przy czym Użytkownik Programu ma prawo skorzystać z Programu do trzech miesięcy po jego zakończeniu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Strony Programu zobowiązują się dążyć do rozstrzygania ewentualnych sporów, mogących powstać w związku z wykonywaniem Programu, w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Programu.
 8. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.hotelcrocus.pl
 9. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 29.05.2015 r.

Oferty specjalne

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij